Házirend

A Maros Fitt Park üzemeltetését a Herkules Fitnesz Bt. (telephely: 6726 Szeged, Rahói u. 6. ) végzi.

A Házirend célja, hogy meghatározza aMaros Fitt Parkban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja az Maros Fitt Park rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Általános szabályok

A Maros Fitt Park területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Maros Fitt Park használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
A Maros Fitt Park területén TILOS:
  • Az olyan tevékenység, amely az Maros Fitt Park szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
  • Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
  • A Maros Fitt Park egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele.
  • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Maros Fitt Park egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
A Maros Fitt Park sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Maros Fitt Park nyitvatartási rendje:

H. - P.: 6:00 - 22:00
Szo.: 8:00 - 19:00
V.: 9:00 - 19:00

A Maros Fitt Park szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
A Maros Fitt Park területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el a következők: játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet), reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag, stb.

Amennyiben a Maros Fitt Park területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Üzemeltető a Maros Fitt Park sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

A Maros Fitt Park zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Maros Fitt Park egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Maros Fitt Park rendjére.
Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Maros Fitt Park üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A talált tárgyakat minden vendég a Maros Fitt Park recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
A Maros Fitt Park területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
Mentők (baleset esetén): 104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Ált. segélyhívó (bármely esetben): 112

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
A Maros Fitt Park üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
A Maros Fitt Park jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Maros Fitt Park recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Speciális szabályok

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.

Recepció

A Maros Fitt Park sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Maros Fitt Park Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.
A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja például törölköző stb.
A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. Minden bérlet személyre szóló, azaz nem ruházható át más személynek! 
A 10 alkalmas bérletek 2 hónapig, a havi bérletek 30 napig érvényesek!

Öltöző, szauna előtér és szauna

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepción található értékmegőrzőben helyezzék el.
A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.
A szaunát és a pezsgőfürdőt csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Fitnesz terem

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
A fitnesz terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.                                                         
Cardio gépeket használat után  kérjük hogy a kihelyezett fertőtlenítőszerrel áttörölni szíveskedjék!

Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt.
Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

Aerobik termek

A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.
A spinracing és aerobik órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción.Órakezdés előtt legalább 2 órával visszakell mondani a foglalást ha nemtud jönni a vendég. Ha ez nem történik meg elveszik 1 alkalom a bérletéről vagy egy nappal megrövidítjük a havi bérletét.
Az aerobik terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem beengedni.


Herkules Fitness Bt
A Maros Fitt Park üzemeltetője

Impresszum - Herkules Fitness Bt.

Telephely: 6726 Szeged, Rahói u. 6-8.
Telefon (főépület): +36-62-311-556
Mobil: 30/535-0400
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Partnereink

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Copyright © 2014 Marosfittpark.hu