Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az Herkules Fitness Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által, a 6726 Szeged, Rahói u. 6-8., üzemeltetett MarosFittPark Fitneszterem (továbbiakban: fitneszterem), használatának általános feltételeit, az alábbiak szerint: Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató személyzetére, szerződött partnereire, az Edzőkre, illetve a Vendégekre, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.


A MarosFittPark fitneszterem üzemeltetőjének adatai:
Név: Herkules Fitness Bt.
Képviselő: Koszó Péter ügyvezető
Székhely: 6726 Szeged
Adószám: 21795196206
Honlap címe: https://www.marosfittpark.hu/
A fitneszterem vezetője: Koszó Péter
Telefon: +36 30/535-0400
E-mail: info@marosfittpark.hu


1./ Felek, hatály, fogalmak
A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak a Szolgáltatóval kötött szerződéssel, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglaltakkal kiegészülten irányadóak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra. Vendég: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi.
A Szolgáltató, a Vendégek illetve az Edzők (szerződéses partnerek) között a jelen ÁSZF alapján és az ÁSZF szerinti tartalommal jön létre szerződés.
A Vendéggel a szerződés akkor jön létre, ha regisztrála fitneszterembe való belépést és a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő –https://www.marosfittpark.hu/webshop url-en elérhető – GymBase applikációba ,és elektronikus úton kifizeti a szolgáltatás árát. A regisztrációval a Vendég elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vendég illetve az Edző vonatkozásában kizáró feltételt állapítson meg.
A Szolgáltató a szolgáltatással összefüggő személyes adatok adatkezelési tevékenységeire vonatkozó tájékoztatója illetve a jelen ÁSZF elérhető a Szolgáltató honlapján és a fitneszterem faliújságján illetve recepcióján.
A jelen ÁSZF-ben foglaltak megfelelően irányadók mind az egyszeri belépésre jogosító jegyet vásárló, mind a bérlettel rendelkező, mind a vállalati Vendégekre is.

A fitneszterem berendezései, más felszerelési tárgyai és szolgáltatásai kizárólag saját felelősségre és a saját egészségi állapotra figyelemmel, a rendeltetésüknek megfelelő célra, a többi Vendég zavarása nélkül vehetőek igénybe. A Vendég részére átadott vagy rendelkezésre bocsátott valamennyi dolog feletti tulajdonjog a Szolgáltatót illeti meg.
Amennyiben a fitneszterem vagy bármely részlegének karbantartása miatt, a szolgáltatások részben vagy egészben nem vehetők igénybe, úgy a kieső időre, illetőleg az igénybe nem vehető szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató nem kötelezhető a teljesített díj sem részben, sem egészben történő visszatérítésére.
A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a tervezett karbantartások idejéről megfelelő időben előre, a váratlan üzemzavarokról pedig legkésőbb a belepés, illetőleg jegyvásárlás alkalmával tájékoztassa az érdekelteket.
A napijegyek, bérletek érvényességét a Vendég nem változtathatja meg, arra hivatkozással, hogy a szolgáltatást bármely okból nem tudta/tudja igénybe venni. Ha a Vendég, a meghatározott napra szóló jegyet az adott napon, a bérletet a bérlet beválthatóságának napjáig nem használja fel, elveszti a jogosultságát a szolgáltatás igénybe vételére. A megvásárolt, de a Vendég hibájából igénybe nem vett szolgáltatások pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.


2./ Az igénybe vehető szolgáltatások
A fitneszterem testedzési, valamint rekreációs kiegészítő, szauna szolgáltatásokat nyújt Vendégei számára.
Az igénybe vehető szolgáltatások listája, és a szolgáltatások mindenkori árlistája megtalálható a Szolgáltató honlapján.
A fitneszteremben szauna, súlyzós géppark valamint kardió park áll a Vendégek rendelkezésére. A fitneszteremben található zuhanyzók és öltözők díjmentesen használhatók. Az öltözőkben található szekrények díjmentesen használhatók, és kulccsal működnek.


3./ Az igénybe vehető szolgáltatások árai:
Az aktuális árak a fitneszteremben vannak kifüggesztve illetve a recepción megtekinthetők, valamint a Szolgáltató honlapján olvashatók. Az árakat a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja, ami nem érinti a már megváltott bérletek árát, a megváltott bérletek érvényességének tartama alatt. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.


4./ Jegy és bérlet
A szolgáltatások napijegy vagy bérlet megvásárlásával vehetők igénybe.
A jegy és bérlet vásárlási lehetőségekről és aktuális feltételeikről a Szolgáltató jelen ÁSZFben és ennek módosításai során tájékoztatja a Vendégeket és üzleti partnereket.


Napijegy – a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít a nyitva tartás időben, a belépéstől számított 24 órán keresztül.
A Szolgáltató a vásárlástól számított 60 napig érvényes, 10 alkalmas bérletet, 30 napos és éves bérletet bocsát ki. A bérletek érvényességének kezdő napja a vásárlás napja. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) – a 10 alkalmas bérlet kivételével – korlátlan belépésre jogosult.


A Szolgáltató cégekkel kötött megállapodás alapján vállalati bérleteket is kiad. Ennek feltételeit, érvényességi idejét, a jogosultak körét a cégekkel kötött külön szerződések tartalmazzák.
A szerződések eltérő kikötése hiányában a jelen ÁSZF és a Házirend előírásai a vállalati bérletekre és azok igénybevevőire is kiterjednek.
A jegy és a bérlet a Vendég személyéhez kötött, a jegy vagy a bérlet megvásárlásával kizárólag a Vendég veheti igénybe a fitneszterem szolgáltatásait. Sem a jegy sem a bérlet nem adható el, nem ruházható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható. illetve nem kölcsönözhető
harmadik fél részére, kivéve a vállalati bérletre vonatkozó egyedi szerződéses feltételek esetében.


5./ A jegy-, illetve bérletvásárlás és a fizetés módja
Jegy és bérlet csak a Szolgáltató honlapján történő regisztrációt követően, okos telefonon illetve az interneten elérhető applikáción keresztül váltható, kizárólag bankkártyával illetve elektronikus úton történő fizetéssel. A fizetés minden esetben egyösszegben történik. A Szolgáltató jogosult számla kiállítására.

Az online bankkártyás fizetések a OTP SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg.
OTP SimplePay fizetés esetén a vásárló elfogadja a következő nyilatkozatot: tudomásul veszem, hogy az Herkules Fitness Bt. 6726 Szeged, Rahói u. 6-8. adatkezelő által a https://marosfittpark.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím, név és számlázási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

I acknowledge the following personal data stored in the user account of Herkules Fitness Bt. (6726 Szeged, Rahói u. 6-8.) in the user database of https://marosfittpark.hu/ will be handed over to OTP Mobil Ltd. and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: name, email address and billing details.
The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

A Vendég nem állhat el a jegy illetve bérletvásárlással létrejött szerződéstől, ha a szolgáltatás
igénybevételét megkezdte. Az egész fitneszteremre kiterjedő üzemszünet (hatóság által elrendelt karantén) esetén a már megvásárolt jegyek és bérletek érvényességi ideje meghosszabbodik a korlátozás időtartamával.

6./ A jegy-, illetve bérlet átvétel módja
A jegy és bérlet vásárlást intéző applikáció, a fizetést követően egy egyedi QR belépési kódot generál amit a Vendég telefonjára, elektronikus úton küld meg, és amivel az automata kapukon keresztűl lehet a fitneszterembe belépni és távozni.
A Szolgáltatót a Vendég által tévesen illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.


7./ A szolgáltatás igénybevételének módja, igénybe vehető időpontok,
A fitneszterem 24 órás nyitva tartással működik. A 24 órát meghaladó üzemszünet esetén a váltott jegy illetve bérlet érvényességi időtartama arányosan meghosszabbodik.
A Szolgáltatónak joga van egyedi döntés alapján, a rendkívüli okok (pl. orvosi igazolással igazolt sérülés, eltiltás esetén ) miatt igénybe nem vett jegy illetve bérlet felhasználását más időpontban engedélyezni.
Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást nem tudja nyújtani, köteles erről a Vendéget azonnal, de legkésőbb két munkanapon belül a Vendég által megadott adatok alapján elektronikusan tájékoztatni.


8./ A Vendég jogai és kötelezettségei:
A Vendég köteles az érvényes ÁSZF-et és a Házirendet illetve a Szolgáltató képviselőjének utasításait betartani.
A Vendég köteles a regisztrációt követően, a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a 14-és 18 éves gyermek csak a szülő / törvényes képviselő előzetes jóváhagyásával, és felnőtt felügyelete mellett vehesse igénybe a fitneszterem szolgáltatásait. A szülő / törvényes képviselő jóváhagyása írásos, két tanús formához kötött. A kiskorú fitneszterembeni magatartásáért, az általa okozott kár megtérítéséért a szülő illetve a felügyeletet gyakorló Vendég egyetemlegesen felel. 14 éven aluliak a fitneszteremben nem tartózkodhatnak.
A Vendég a jegyet illetve bérletet semmilyen formában nem adhatja át másnak, és a Vendég tudomásul veszi, hogy a jegy vagy a bérlet kizárólag őt jogosítja fel a belépésre azzal, hogy 18.életévet be nem töltött Vendég kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat az edzőteremben.
A Vendég az általa a fitneszterem teljes területén szándékosan vagy gondatlanul okozott kárt köteles megtéríteni. A helyiségekben vagy annak berendezési tárgyaiban okozott kárt a Vendégnek meg kell térítenie, az aktuális árat a Szolgáltató közli a Vendéggel.


A Vendég panaszt tehet, és kérheti panaszának kivizsgálását. A panasz kezelésére szolgáló email cím a következő: info@marosfittpark.hu.
A Vendég a fitneszterembe történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait a szolgáltató rögzítse a bérlet jogos használatának céljából. A szolgáltató vállalja, hogy az adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére azokat nem adja át.


9./ A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató biztosítja a szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a fitneszteremben.
A fitneszterem nyitvatartási ideje minden nap 00.00-24.00. A fitneszterem mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, illetve a honlapon kerül kiírásra. A Szolgáltató jogosult módosítani a nyitvatartási rendjét, és azt köteles saját honlapján (https://marosfittpark.hu) közzétenni, valamint a fitneszteremben kifüggeszteni, és ezzel a Vendéget tájékoztatni. A Szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitva tartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fitneszterem egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére.

A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a bérletet használó személy megegyezik-e
azzal a személlyel, akit a Szolgáltató Vendégként nyilván tart. A Vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. A fitneszterem és szolgáltatásai során közben keletkezett balesetért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Szolgáltató ÁSZF-je illetve a Házirend bármely előírásának megsértése, az utasítások, illetőleg az egyes szolgáltatásokhoz előírt követelmények teljesítésének megtagadása a fitneszteremből való kizárást és ezzel egyidejűleg a szerződés megszűnését vonhatja magával. Amennyiben a Vendég az Általános Szerződési Feltételeket illetve a fitneszterem házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a Vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevételének lehetőség megtagadható. A szabályok megsértőjével, illetőleg a károkozóval fennálló szerződést a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani, és indokolt esetben a Szolgáltató jogosult hatóság bevonásával is eljárni. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vendég által korábban megfizetett, de igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató a Vendég részére visszafizeti.

Amennyiben a Vendég nem teljesítette a Szolgáltatóval szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét, úgy ennek teljesítéséig a Szolgáltató jogosult visszatartani szolgáltatásait és a Vendég számára a fitneszterem területére történő belépést megtiltani. A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,- az informatikai, elektronikai eszközökért sem. A Szolgáltató értékeik megőrzésére értékmegőrzőt biztosít a Vendégek részére. Szolgáltató felelősséget vállal azokért a károkért, melyeket alkalmazottai a Vendégnek okoznak – kivéve azokat, melyek a Szolgáltató alkalmazottain és a Vendégkörén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be vagy melyek bekövetkeztében a Vendég is közrehatott.

A vis major nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató ötelezettségeinek teljesítését felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, többek között a terror- illetve harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény. Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a Vendégeket, továbbá meg kell, hogy tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. A Szolgáltató köteles a Vendég panaszát kivizsgálni, részére választ küldeni.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
– a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott edzőeszközöket , használati tárgyakat, berendezéseket, illetve a fitneszterem helyiségeit,
– a Vendég a fitneszterem biztonságát veszélyezteti, a Szolgáltató képviselőivel, alkalmazottaival fenyegetően viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
– a Vendég fertőző betegségben szenved,
– a Szolgáltató tilalma ellenére kereskedelmi vagy marketing tevékenységet folytat a fitneszterem területén,
megszegi az ÁSZF illetve a Házirend bármely előírását.

A Vendégek által a fitneszteremben hagyott értéktárgyakat a Fitneszterem 14 napon keresztül tárolja és amennyiben ez idő alatt a tulajdonos nem jelentkezik, az értéktárgyat a Szolgáltató megsemmisítheti.


Házirend
A.) Magatartási szabályok
A fitneszteremben a Vendég csak a saját felelősségére végezhet edzési tevékenységet, illetve használhatja a fitneszterem helyiségeit, eszközeit, szolgáltatásait. A Vendég köteles a tisztaságra és higiéniára ügyelni, gépeket használat után letörölni. A Vendég az eszközök épségére köteles ügyelni, a neki felróható károkozásért – nem rendeltetésszerű használat esetén – teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Vendég köteles ügyelni mások testi épségére, egészségére. A termekbe sportital, frissítő, folyadék kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be.
A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat a Vendég köteles saját felelősségére elvégeztetni.

A Vendég tudomásul veszi, hogy a fitneszterem területén, a Vendégek és a személyzet, a személy és vagyonbiztonság és az értékek védelme érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével. A Szolgáltató a felvételeket a rögzítést követő 30 napig tárolja abból, a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett károkozások, szabálysértések, vagy bűncselekmények miatt induló polgári-, szabálysértési-, büntető-, vagy más hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékként felhasználhatóak legyenek. E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket
haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek helyreállíthatóak. A kamerarendszer által rögzített felvételekhez kizárólag a Szolgáltató és a kamerarendszer üzemeltetője férhet hozzá, de azokat csak jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása
érdekében, mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben, és a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. Az a személy, akiről a kamerarendszer felvételt rögzíti, jogosult gyakorolni a GDPR 15-22. cikkében meghatározott jogok gyakorlása vonatkozásában a Szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Amennyiben bíróság vagy hatóság a Szolgáltatót, attól számított harminc napon belül nem keresi meg, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, az adatokat törölni kell. A Vendég köteles tudomásul venni, hogy a fitneszterem semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért. Jegy illetve bérlet elvesztése esetén a Szolgáltató pótlásra nem köteles.

A napijegy az adott alkalommal egyszeri belépésre, a bérlet pedig időtartama alatt a megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. A bérletek csak a megvásárolt szolgáltatásra használhatóak fel, és minden bérlet 30 napig érvényes. A bérlet lejárta miatt fel nem használt alkalmak elvesznek, és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőség. A Szolgáltató a fitneszterem használatára külön szerződést köt edzőkkel. A Vendég és az
edző közötti jogviszonyra, a közöttük létrejövő szerződés az irányadó, e szerződésekkel kapcsolatban a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató az edzőkkel kötött szerződéses órák órarendje, az órák típusa változtatásának és elmaradásának jogát fenntartja
(pl. az óratartó edző személyi változása, betegség, üzemszünet miatt). A Szolgáltató fenntartja a jogot bizonyos zártkörű rendezvények illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy az eredeti nyitva tartásától eltérően, rövidebb ideig zárva tartson. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a fitneszterem egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére. Az edzés eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. Az erősítőgépek használata közben a padokra és támlákra a Vendég törölközőt köteles teríteni. A Szolgáltató képviselőinek, a fitneszterem munkatársainak illetve az edzők utasításait a
Vendég köteles betartani.

B.) Tilalmak
Utcai cipővel a termekbe és a wellness szintre belépni tilos.

A fitneszterem megtiltja a belépést, amennyiben:
i. a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,
ii. a Vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettség terheli.

A szaunát mindenki csak saját felelősségre használhatja.
Tilos a menekülőkapuk megközelítését akadályozni, elzárni, azokat indokolatlanul kinyitni, ez utóbbi kizárólag vészhelyzetben engedélyezett / pl. tűz esetén /. E szabály megszegésének következménye a fitneszteremből való azonnal kizárás. A Szolgáltató megtilt minden kereskedelmi tevékenységet a fitneszterem területén. Tilos továbbá a fitneszterem egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése. A
Szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen. A fitneszterem mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, illetve a honlapon kerül kiírásra. A szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitvatartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
A Vendég elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és hírt elektronikus formájában továbbít a Vendég részére.
A fitneszterem területére csak 14. életévét betöltött személy léphet be. 14 és 18 év közöttiek csak írásos szülői (törvényes képviselői) jóváhagyással és nagykorú Vendég felügyelete mellett vehetik igénybe a fitneszterem szolgáltatásait. Azon személyek, akik mozgásukban korlátozottak, így egyedül átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, az edzőterem szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe.

C.) Vitás kérdések rendezése:
A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre a szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére kikötik.értékhatártól függően a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságilletve a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

D.) Záró rendelkezések
A jelen ÁSZF a Szolgáltató honlapján való közzététele, illetve a fitneszterem fali újságján történő kifüggesztése napján lép hatályba és visszavonásig illetve módosításig vagy új ÁSZF elfogadásáig marad hatályban. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Szolgáltató honlapján való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a Szolgáltató a Vendégeket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatja.

Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét.
Budapest, 2021. 05. 03.